Noticies

Nou reglament europeu per garantir piles i bateries més segures, sostenibles i competitives

En línia amb l’exposat en les jornades realitzades per a la presentació d’Indústria Local Sostenible, s’ha aprovat el Reglament del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juliol de 2023 relatiu a les piles i bateries i els seus residus i pel qual es modifiquen la Directiva 2008/98/CE i el Reglament (UE) 2019/1020 i es deroga la Directiva 2006/66/CE.

El Reglament regula tot el cicle de vida de les piles i bateries, des de la producció fins a la reutilització i el reciclatge, i garanteix que siguin segures, sostenibles i competitives.

Les piles i bateries són clau per al procés de descarbonització i la transició de la UE cap a uns mitjans de transport sense emissions. Al mateix temps, les piles i bateries al final de la seva vida útil contenen molts recursos valuosos i hem de poder ser capaços de reutilitzar aquestes matèries primeres fonamentals en lloc de dependre de tercers països per al seu subministrament. Les noves normes promouen la competitivitat de la indústria europea i garanteixen que les noves piles i bateries siguin sostenibles i contribueixin a la transició ecològica.

Economia circular

Les noves normes tenen per objecte promoure una economia circular a partir de la regulació de les piles i bateries al llarg de tot el seu cicle de vida. Així, el Reglament estableix requisits relatius al final de la vida útil, com per exemple, objectius i obligacions en matèria de recollida, objectius de valorització de materials i una responsabilitat ampliada del productor.

El Reglament fixa l’objectiu de recuperació de liti a partir dels residus de piles i bateries en un 50% per a finals de 2027, i en un 80% per a finals de 2031. Aquest objectiu es pot modificar mitjançant actes delegats en funció del mercat i dels avanços tecnològics i de la disponibilitat de liti.

El Reglament preveu uns nivells mínims obligatoris de contingut reciclat pel que fa a les bateries industrials, per a arrencada, encesa o enllumenat i per a vehicles elèctrics. S’han fixat inicialment en un 16% per al cobalt, un 85% per al plom, un 6% per al liti i un 6% per al níquel. Les piles i bateries hauran d’anar acompanyades de documentació sobre el contingut reciclat.

L’objectiu d’eficiència de reciclatge es fixa en un 80% per a les piles o bateries de níquel-cadmi, d’aquí a la fi de 2025, i en un 50% per als altres residus de piles o bateries, d’aquí a la fi de 2025.

El Reglament preveu que per a finals de 2027 les piles o bateries portàtils incorporades als aparells han de ser extraïbles i substituïbles per l’usuari final i deixa temps suficient als operadors perquè adaptin el disseny dels seus productes a aquest requisit. Es tracta d’una disposició important per als consumidors. Les bateries de mitjans de transport lleugers hauran de ser substituïbles per un professional independent.

Normes justes per a tots els operadors

Les noves normes tenen per objecte millorar el funcionament del mercat interior pel que respecta a les piles i bateries i garantir una competència més justa gràcies als requisits de seguretat, sostenibilitat i etiquetatge.

Aquests objectius s’aconseguiran mitjançant criteris de rendiment, durabilitat i seguretat, restriccions estrictes de substàncies perilloses com el mercuri, el cadmi i el plom i informació obligatòria sobre la petjada de carboni de les piles i bateries.

El Reglament introdueix requisits d’etiquetatge i informació sobre els components i el contingut reciclat de la pila o bateria, la seva petjada de carboni de producte, així com un «passaport per a bateries» electrònic i un codi QR. Per tal que els Estats membres i els agents econòmics del mercat disposin de temps suficient per a preparar-se, els requisits d’etiquetatge entraran en vigor el 2026 i el codi QR el 2027.

Aquí teniu el Reglament

Nou reglament europeu per garantir piles i bateries més segures, sostenibles i competitives