EL PROGRAMA

Què és ILS

Indústria Local Sostenible és un projecte que, sota aquesta marca de garantia, té com a objectiu inicial identificar les indústries adherides com a empreses compromeses amb el medi ambient, mitjançant la identificació quantitativa i qualitativa de les fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a través del càlcul de la petjada de carboni i el compromís de dur a terme les accions necessàries per a la seva reducció.

La reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle és imprescindible per fer front al Canvi Climàtic.

Des dels anys 90 s’estudia el fenomen del canvi climàtic pel qual el nostre planeta pateix un escalfament progressiu. Les opinions científiques han estat diverses, però les dades reflecteixen que l’escalfament i la seva evolució es produeixen i s’agreujaran amb el pas del temps (5è informe del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic, IPCC). L’Acord de París, aprovat el 2015, aspira a reforçar la resposta mundial a l’amenaça del canvi climàtic mantenint l’augment global de la temperatura durant aquest segle molt per sota de 2 °C i limitar l’augment de la temperatura a 1,5 °C pel que fa als nivells preindustrials.

Les Illes Balears, pel fet insular, són especialment vulnerables al canvi climàtic. Els principals factors climàtics que es preveu que afectin a l’arxipèlag són l’increment de la temperatura mitjana, la disminució de la precipitació mitjana i l’augment d’esdeveniments extrems, com ones de calor o pluges intenses (Estudi de la vulnerabilitat dels diferents sectors de les Illes Balears a l’efecte del canvi climàtic i Llei 10/2019).

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, té com a objectiu, entre d’altres, la descarbonització progressiva de l’economia amb la implantació progressiva d’energies renovables i la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). En ella s’estableixen els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, prenent com a base de càlcul l’any 1990; la reducció del 40 % per a l’any 2030 i el 90 % per a l’any 2050, i es crea el Registre Balear de Petjada de Carboni que obligarà les empreses de més de 50 treballadors o 10 M€ de facturació a calcular i acreditar anualment la petjada de carboni o inventari de GEH, així com executar plans de reducció d’emissions de GEH (aplicable com a mínim a les emissions directes i emissions indirectes per energia consumida de l’empresa, categories 1 i 2, norma ISO 14064-1:2019).

A partir de 2025, el Govern de les Illes Balears elaborarà pressupostos de carboni i repartiment d’objectius de reducció entre els sectors d’activitat i que les empreses hauran de complir amb els seus plans de reducció.

La nova llei de canvi climàtic estatal (Llei 7/2021), també estableix l’obligatorietat que determinades empreses amb activitat en el territori nacional hagin de realitzar el càlcul de la seva petjada de carboni i elaborin i publiquin un pla de reducció de la mateixa amb un horitzó temporal de 5 anys (disposició final dotzena, pendent de desenvolupament reglamentari a partir d’un any de l’entrada en vigor de la Llei).

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides, aprovada pels dirigents mundials el 2015, constitueix el nou marc per al desenvolupament sostenible a nivell mundial i estableix 17 objectius de desenvolupament sostenibles (ODS), sent l’objectiu número 13 el d’adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic.

La petjada de carboni és una eina important per a la mitigació del canvi climàtic. Mitjançant el seu càlcul les indústries poden implementar una estratègia de reducció i compensació de les seves emissions de GEH, facilitant el compliment dels objectius de reducció marcats en la Llei 10/2019 per a les Illes Balears, així com els compromisos internacionals i comunitaris assumits per Espanya en matèria de canvi climàtic. És a dir, les empreses poden ser part de la solució en reduir la petjada de carboni de les seves operacions.

D’altra banda, el canvi climàtic és considerat el tema ambiental més important per part de la població en general (Eurobaròmetre, Attitudes of European Citizens Towards the Environment, 2017).

Tenint en compte aquest context, es crea el programa Indústria Local Sostenible (ILS), un projecte coordinat des de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), l’Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears, organisme que depèn de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears.