EL PROGRAMA

Calcular emissions

CALCULAR LES EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE

La indústria ha de realitzar el càlcul de la petjada de carboni de les emissions directes de gasos d’efecte hivernacle (abast 1) i de les emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle per a electricitat i energia consumida, (abast 2), prenent com a referència la norma UNE-EN ISO 14064-1 gasos d’efecte hivernacle.

El càlcul s’ha de fer sobre un any natural, de l’1 de gener al 31 de desembre.

Els factors d’emissió per a la conversió de les dades de l’activitat en valors d’emissió seran de fonts reconegudes, prenent com a referència la publicació anual dels factors d’emissió per part de la Direcció General d’Energia i Canvi climàtic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cas d’absència es tindran en compte factors d’emissió de fonts reconegudes internacionalment com l’IPCC. Pel que fa al potencial d’escalfament global, s’han de tenir en compte, fins que no s’actualitzin, els valors publicats en el 5è Informe de l’IPCC.
Si les empreses ja disposen del certificat ISO 14.064 Quantificació i informe de les emissions d’efecte hivernacle o troben més adient pels seus objectius empresarials disposar d’aquesta certificació, podran adherir-se al programa aportant una còpia del certificat i no serà necessari fer un nou càlcul.

El càlcul/certificat d’adhesió ILS serà vàlid 2 anys. Al cap d’un any l’empresa haurà de presentar un Document de seguiment dels objectius i accions realitzades. I l’any 2 tornar a realitzar el càlcul

El càlcul s’ha de realitzar a través d’un consultor/a especialista mediambiental que haurà de complir els següents requisits:

Informes del càlcul de la petjada de carboni: la documentació que es generarà per a l’informe de la petjada de carboni i que es presentarà a l’empresa constarà de dos documents:

1- Informe resum de la petjada de carboni
2- Informe d’Inventari de GEH segons la norma ISO 14.064-1.