Noticies

Llei 7/2021: quines novetats suposa la Llei de canvi climàtic i transició energètica?

Aquesta Llei, que s’aplica a partir del 22 de maig de 2021, té per objecte assegurar el compliment dels objectius de l’Acord de París, per facilitar la descarbonització de l’economia espanyola, garantint l’ús racional i solidari dels recursos, promovent l’adaptació als impactes del canvi climàtic i la implantació d’un model de desenvolupament sostenible que generi ocupació decent i contribueixi a reduir les desigualtats.

Quant a reducció d’emissions, ús d’energies renovables i eficiència energètica, marca un seguit d’objectius mínims per a l’any 2030:

 • Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle almenys un 23 % respecte a l’any 1990.
 • Aconseguir una penetració d’energies renovables en el consum d’energia final d’almenys un 42 %.
 • Aconseguir un sistema elèctric amb, almenys, un 74 % de generació a partir d’energies renovables.
 • Millorar l’eficiència energètica disminuint el consum d’energia primària, almenys un 39,5 %.

Abans de 2050 i, en tot cas, en el termini més curt possible, Espanya hauria d’aconseguir la neutralitat climàtica i el sistema elèctric.

Estableix requisits per a:

 • Transició energètica i combustibles
 • Mobilitat sense emissions i transport
 • Adaptació al canvi climàtic
 • Transició a una economia descarbonitzada
 • Mobilització de recursos, contractació pública i finances verdes
 • Educació, recerca i innovació
 • Governança i participació pública
 • Fiscalitat verda

En línia amb el programa ILS i el futur Registre balear de petjada de carboni, en la disposició final dotzena, estableix el deure de calcular la petjada de carboni i plans de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les empreses:

 1. El Govern […] ha d’establir, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei [22 de maig de 2021, entrada en vigor], la tipologia d’empreses amb activitat en el territori nacional que han de calcular i publicar la seva petjada de carboni, així com els termes inicials a partir dels quals aquesta obligació serà exigible, la seva periodicitat i qualssevol altres elements necessaris per a la configuració de l’obligació.
 1. Així mateix, les empreses que, de conformitat amb el que disposa l’apartat anterior, estiguin obligades al càlcul de la seva petjada de carboni han d’elaborar i publicar un pla de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
 1. El pla de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle ha de preveure un objectiu quantificat de reducció en un horitzó temporal de cinc anys, juntament amb les mesures per a la seva consecució. […]
 1. Les obligacions derivades dels apartats anteriors s’han d’especificar reglamentàriament a través de la modificació del Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni.

Es pot descarregar el text normatiu a l’enllaç següent:

Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica

Llei 7/2021: quines novetats suposa la Llei de canvi climàtic i transició energètica?