Noticies

Jornada MITECO: Presentació del Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus.

Dijous dia 9 de març a les 9.45 h tindrà lloc la jornada informativa per presentar el Reial Decret 1055/2022 de 27 de desembre sobre envasos i residus d’envasos.

El Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, té com a objectiu regular la gestió dels envasos i residus d’envasos a Espanya, en compliment de la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu, relativa als envasos i residus d’envasos.

Entre les principals novetats que introdueix el Reial decret, destaquen les següents:

S’estableixen nous objectius de reciclatge d’envasos per al període 2022-2027, amb la finalitat d’aconseguir una taxa global de reciclatge del 80% en 2027. A més, s’estableixen objectius específics per a determinats materials, com el plàstic, el paper i el vidre.

Es fomenta la prevenció de residus d’envasos, mitjançant la reducció del pes i del volum dels envasos i la promoció de la seva reutilització.

S’estableix un sistema de responsabilitat ampliada del productor, pel qual els fabricants i distribuïdors d’envasos s’han de fer de la gestió dels residus generats pels seus productes, incloent-hi la recollida, transport, tractament i valorització.

Es fixen nous criteris per a la classificació dels residus d’envasos i s’estableixen obligacions d’informació i registre per als agents que intervenen en la gestió d’aquests residus.

S’estableixen mesures de control i sancions per garantir el compliment de les obligacions establertes en el Reial decret, així com la coordinació entre les diferents administracions competents en la matèria.

En resum, el Reial decret 1055/2022 estableix un marc regulador més estricte per a la gestió dels envasos i residus d’envasos a Espanya, amb l’objectiu d’avançar cap a una economia circular i reduir l’impacte ambiental d’aquests productes.

Podeu seguir la jornada al següent enllaç: jornada envasos i residus.

Jornada MITECO: Presentació del Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus.